Mình em như con cá giữa vời,
Ai mau tay thì được ai chậm lời thì thôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004