Mình em như cá hoá long,
Chín tầng mây phủ ở trong da trời.
- Anh đây lục trí thần thông,
Vạch mây đón gió bắt rồng cỡi chơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004