Mình buồn tôi dễ chẳng buồn,
Cá sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004