Mình ơi ta hỏi thực mình,
Còn không hay đã chung tình với ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)