Mình ơi, tôi nhớ thương mình,
Mẹ cha chửi mắng chữ tình nặng thêm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004