Mình đừng sầu muộn ốm đau,
Bây giờ cách mặt, ngày sau vợ chồng.
Ngôn phản ngôn hà lý cội đồng,
Cang thường ly biệt, đạo vợ chồng còn thương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004