Mình đừng đặng cá quên nơm,
Đôi ta gá nghĩa danh thơm ở đời.
Cóc nghiến răng còn động lòng trời,
Sao mình chẳng tưởng mấy lời tôi than?
Đờn tranh dây xế, dây xang,
Anh còn thương bạn, bạn khoan lấy chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004