Mời bạn lại đây,
Tay nắm chặt tay.
Đứng thành vòng rộng,
Chuột luồn lỗ nhỏ.
Chạy thẳng chạy mau,
Mèo đuổi theo sau.
Chuột cố chạy mau,
Trốn đâu cho thoát.
Thế rồi chú chuột,
Lại sắm vai mèo.
Co cẳng chạy theo,
Chú mèo hoá chuột.


Đây là bài hát lúc chơi trò chơi dân gian Mèo đuổi chuột: Các bạn đứng thành vòng tròn và nắm tay nhau, chọn ra hai bạn đóng vai mèo và chuột. Chuột chạy xung quanh và có thể len qua khe hở giữa các bạn đứng, còn mèo đuổi theo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]