Mây giăng trên ngọn non Vồng,
Em nhớ thương chồng đứng bến Châu Giang.
Bến Châu Giang thuyền ngang sóng ngược,
Đỉnh non Vồng mây trước mây sau.
Ai về có nhớ lời nhau...?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]