Má ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt ốc hái rau má nhờ.
Má ơi đừng đánh con đau,
Để con hát bội làm đào má coi.
Má ơi đừng đánh con hoài,
Để con câu cá nấu xoài má ăn.


Khảo dị:
Mẹ ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt hái rau mẹ dùng.
Bắt cá
, cá lội trên đàng,
Hái rau rau héo, hỏi sao mẹ dùng hả con
?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]