Mài dừa đạp cám cho nhanh,
Ép dầu mà chải tóc anh, tóc nàng.
Mài dừa dưới ánh trăng vàng,
Ép dầu mà chải tóc nàng, tóc anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)