Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt,
Mai táng chàng rồi ly biệt ngàn năm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004