Long Thành bao quản gió mưa,
Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002