Lỡ lầm vào đất cao su,
Chẳng tù thì cũng như tù chung thân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)