Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)