Lộc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền không đợi khách anh hùng vãng lai.


Khảo dị:
Lộc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)