Lọng vàng che nải chuối xanh,
Tiếc con chim phượng đậu nhành tre khô.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975