Lịch triều có sắc truy phong,
Tiếng tăm lừng lẫy khắp trong nước nhà.
Trước nơi đinh vũ nguy nga,
Muôn dân kính chúc hương hoa kính thành.
Đời đời nổi tiếng anh linh,
Tuỳ dân hộ quốc uy danh rõ ràng.
Cúi đầu lạy đức Thiên Vương,
Nghìn thu sông Nguyệt, non Thường ghi công.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002