Lẳng lơ vầng quế soi thềm,
Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
Gió thu thổi ngọn phù dung,
Dạ nàng là sắt anh nung cũng mềm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975