Lẳng lơ cho rách yếm ra,
Về nhà hỏi mẹ, yếm thông hoa không bền.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006