Lắng nghe nàng nói như màu,
Tháng chạp rùng kéo cá rầu, lành canh.
Bẹ dày cho chí thu lanh,
Cá lẹp, tôm sắt lại dành hố đao.
Hố rồng, hố hột nhiều sao,
Đắt thì anh bán, rẻ vào thùng khoang.
Bỗng nay gặp được cô nàng,
Con nhà thảo thuận trong làng xưa nay.
Chưa ai kết ngãi xướng tuỳ,
Hay là bác mẹ nay thì cấm ngăn.
Hay là ông Nguyệt dùng dằng,
Mà xe anh lại chơi trăng trước nhà?
Nàng về thưa với ông bà,
Để anh kiếm lễ lên nhà vấn danh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004