Lắng nghe nàng nói cũng xinh,
Một chạp gõ lại giao đanh ca mòi.
Ai ơi, đứng lại mà coi,
Thợ chèo, bạn ngoáy ngoài khơi cũng tình.
Khen thay chút nỗi cô mình,
Thuyền kia mỏng lái, lênh đênh giữa vời.
Thợ tài, bạn mạnh, mình ơi,
Thương em là gái nắng nôi dãi dầu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004