Lấy chi trả thảo cho cha,
Đền ơn cho mẹ, con ra lấy chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004