Lấy chồng từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám, thiếp đà năm con.
Ra đường trông vẫn còn son,
Về nhà khiếp đảm năm con cùng chàng...