Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)