Lấy chồng cờ bạc là tiên,
Lấy chồng chè rượu là duyên nợ nần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)