Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi?
Đồng sâu ruộng hiếm, lội khe trèo rừng.
Ở đây cơm chạu cá chưng,
Tha hồ chả phải cầm chừng mà lo.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004