Lấy chồng Hoè Thị nhọc nhằn,
Ngày mỏi quai búa, đêm nằm đau lưng.
Lấy anh ăn trắng mặc trơn,
Quai búa anh nhận, sướng hơn vợ người.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002