Lại đây anh hỏi cho rành,
Cửa nhà gia thất em thành hay chưa?
Má hồng hương thoảng gió đưa,
Hỏi nàng có chốn hay chưa hỡi nàng?
- Khoan khoan anh hãy xe ra,
Để em biết hết chuyện nhà anh hay.
Phủ Hà quê quán xưa nay,
Cha mẹ đã định những ngày còn thơ.
Bởi vì duyên kiếp hững hờ,
Số mình đã lỗi ông Tơ lại lầm.
Thuyền son đậu phải vũng đầm,
Tai trâu mà gảy đàn cầm biết chi!
Vậy nên em phải ra đi,
Đến đâu, ai kẻ thương vì hãy hay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004