Lạ thay nết nói, nết cười,
Nết sao lại khiến cho người muốn thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975