Lưỡi câu anh đã uốn vừa,
Sợ lòng bác mẹ lọc lừa nơi nao.
Bắc thang lên hỏi Thiên Tào,
Rằng cô bán cá rẽ vào duyên ai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004