Cứ nghĩ mình rằng ngắn
Ai ngờ cũng dài đườn
Thế lại còn chê chạch
Lươn!


Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn phương, 1952