Lươn ngắn lại chê trạch dài,
Thờn bơn méo miệng, chê trai lệch mồm.


Khảo dị:
Lươn ngắn lại chê trạch dài,
Thờn bơn méo miệng chê cá chai lệch mồm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969