Lăm le muốn nhảy qua mương,
Nhảy thời đặng đó, còn thương mẹ già.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004