Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.


Khảo dị:
Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng, chín nghìn anh em.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969