Lúc khó thì chẳng ai màng,
Làm nên quan lớn chán vàn người yêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)