Lúa xếp ngang cột điện làng,
Máy đập rộn ràng chạy suốt ngày đêm.
Đội anh đổi kíp đội em,
Chạy từ trăng khuyết qua đêm trăng tròn.
Ngoài đồng đã biếc mạ non,
Mà nghe tiếng máy vẫn giòn sân phơi.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002