Lúa mùa thì cấy cho sâu,
Lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)