Lòng vả cũng như lòng sung,
Một trăm lòng vả, lòng sung một lòng.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005