Lòng ta ta đã chắc rồi,
Dù ai giục đứng giục ngồi chớ nao.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)