Lòng riêng nhớ mẹ thương cha,
Bóng chim tăm cá biết là tìm đâu.
Trong vòng binh lửa dãi dầu,
Bơ vơ lưu lạc bạn bầu cùng ai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004