Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn,
Dạ lại dặn dạ dù đá nát tàn phai.
Dù cho trúc mọc thành mai,
Em cũng không xiêu lòng lạc dạ, nghe ai phỉnh phờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)