Lòng em đã quyết thi hành,
Đã cấy thì gặt với anh một mùa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)