Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)