Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]