Lênh đênh chiếc giã giữa vời,
Chiếc thuyền mành vô cửa biết mấy đời gặp nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)