Lênh đênh ba bốn thuyền kề,
Thuyền ra Kẻ Chợ, thuyền về sông Dâu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002