Lên non thiếp cũng lên theo,
Tay vịn chân trèo, hái trái nuôi nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)