Lên non đón gió lấy trầm,
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005