Lên huyện học lớp máy bơm,
Cầm tay mẹ dặn: “Sớm hôm mau về”.
Hôm nay con đã thạo nghề,
Ra đồng nổ máy, tiếng nghe vang giòn.
Nước tràn mương lớn mương con,
Lúa, rau vẫy lá xanh rờn màu tươi.
Tối nằm, chốc mẹ lại cười:
- Gớm sao quý hoá cái mùi dầu xăng.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002