Lá thắm đã trôi về bến khác,
Tơ đào này buộc lạc nhau rồi!
Khuyên ai đừng có nhiều lời,
Em như cá đã mắc mồi rồi đâu!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004